Om UngDOK

UngDOK är en validerad intervjumetod som tagits fram för att hjälpa ungdomar med missbruksproblem och annan social problematik. Med stöd av UngDOK kan behandlande personal på ett strukturerat sätt kartlägga den unges problem, behov och aktuella situation och göra en relevant bedömning, planering och genomförande av behandling.

Intervjumetoden skapades 2003 av Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö som ett verktyg i deras arbete med unga i missbruk. Sedan 2009 samarbetar Maria-mottagningarna med IKM (Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvården) vid Linnéuniversitetet.

UngDOK reviderades och vidareutvecklades gemensamt av behandlare och forskare på IKM under hösten 2012. Parallellt med utvecklingen av UngDOK togs en manual fram med anvisningar om den strukturerade intervjun samt specifika instruktioner och råd kring hur enskilda frågor ska tolkas och registreras.

Om UngDOK K

UngDOK K bygger vidare på erfarenheterna från UngDOK, men är speciellt inriktat på att hjälpa ungdomar och unga vuxna som vill ta sig ur kriminalitet. UngDOK K är utvecklat i samarbete med sociala insatsgrupper men kan användas av alla som arbetar med att hjälpa unga människor som vill ta sig ur kriminalitet.

Pilotprojekt 2021

Mot bakgrund av tidigare goda erfarenheter av UngDOK inledde verksamheter i Stockholm, Göteborg och Malmö under 2021 en dialog om att använda UngDOK K i ett pilotprojekt för målgruppen sociala insatsgrupper från 18 år. Linnéuniversitetet och Journal Digital kontaktades och en projektgrupp bildades.

Pilotprojektet genomfördes under fyra månader hösten och vintern 2021. Sammanlagt gjordes 73 inskrivningsintervjuer under perioden. Handläggarna deltog i utbildning och certifierades i metoden. De handläggare som har ingått i piloten är överlag positiva till att använda intervjumetoden. De uppger att UngDOK bidrar till en tydlig struktur, samt att de ställer frågor de annars inte skulle ha ställt, och får därmed mer information om klienterna.

UngDOK K – genomförande

Att genomföra en intervju tar 30-45 minuter. Intervjufrågorna baseras på aktuell forskning kring risk- och skyddsfaktorer för ungdomar och belyser klientens livssituation inom områden som boende, droger, utsatthet för våld, fysisk och psykisk hälsa samt familj och relationer. Intervjumetoden hjälper klienten att sätta ord på sin situation och ger personalen möjligheter att göra relevanta bedömningar av insatsbehoven. Man intervjuar i börjar av kontakten men också vid avslut för att kunna utvärdera de förändringar som ägt rum. Den samlade informationen utgör underlag för systematisk uppföljning och lokal utvärdering av verksamhetens insatser och resultat. Tanken är också att dokumentationen ska kunna bidra till forskning och epidemiologisk information för nationellt bruk. På det sättet bidrar alla som använder UngDOK K till en gemensam kunskapsutveckling inom området unga i kriminalitet.

UngDOK K – deltagande

Deltagande verksamheter betalar en årlig licensavgift för dataprogram och support. Utbildning är ett krav och ges av Journal Digital utifrån ett avtal med Linnéuniversitetet. Efter genomgången utbildning och en godkänd intervju blir man certifierad i metoden.

Mer information och kontakt

Mattias Borg
Mattias Borg
Implementering och utbildning

Mattias Borg är socionom med många års erfarenhet av socialt arbete. Han har tidigare bland annat arbetat som samordnare på Mini-Maria och som chef för Behandlings­gruppen inom Göteborgs Stad.

Mikael Dahlberg är lärare och forskare vid institutionen för pedagogik och lärande vid Linnéuniversitetet.

Han är också ansvarig för forskning och utveckling på Journal Digital. Har du frågor som rör Mikaels områden så når du honom på telefon: 070-375 19 19 eller epost:

Mikael Dahlberg
Mikael Dahlberg
Forskning och utveckling

Läs mer om UngDOK

Vad säger användarna?

Forskning baserad på data från UngDOK.