UngDOK

Är en validerad intervjumetod som tagits fram för att hjälpa ungdomar med missbruksproblem och annan social problematik.

Med stöd av UngDOK kan behandlande personal på ett strukturerat sätt kartlägga den unges problem, behov och aktuella situation och göra en relevant bedömning, planering och genomförande av behandling.

Intervjumetoden togs 2003 fram tillsammans med Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö som ett verktyg i deras arbete med unga i missbruk. Sedan 2009 samarbetar Maria-mottagningarna med IKM (Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvården) vid Linnéuniversitetet.

UngDOK reviderades och vidareutvecklades gemensamt av behandlare och forskare på IKM under hösten 2012. Parallellt med utvecklingen av UngDOK togs en manual fram med anvisningar om den strukturerade intervjun samt specifika instruktioner och råd kring hur enskilda frågor ska tolkas och registreras.

UngDOK finns idag i sin grundform men även i anpassade versioner för målgrupper där kriminalitet och andra former av normbrytande beteende behöver kartläggas och följas upp. Framtagande av UngDOK K, där K står för kriminalitet, har skett med tillsammans med Sociala Insatsgrupper och finns idag för målgruppen 13–18 år samt 18–30 år.

Pilotprojekt 2024

Under 2024 kommer Journal Digital och Råbe & Kobberstad (Net-klient) bedriva ett gemensamt projekt.

Syftet med projektet är att tillsammans med representanter från den myndighetsutövande socialtjänsten, ta fram en version av UngDOK som är anpassad för att vara ett komplement vid utredningsarbete när det gäller ungdomar med egen problematik. Målsättningen är att ge ett strukturerat stöd för samtal med den unge under en pågående BBIC-utredning.