Journal Digital

Utförare och dess användare som arbetar med socialt förändringsarbete i kommuner, regioner eller i privat regi är alla målgrupper för Journal Digital. Systemstödet ger verktyg för att jobba med planering, struktur och systematik. Ordning och reda skapas, vilket ger kvalitet i insatserna.

Moduluppbyggt och konfigurerbart

Systemet är moduluppbyggt och konfigurerbart. Vi anpassar systemet efter varje kunds organisation och de olika verksamheter som ska använda det, tex. öppenvård, HVB, stödboende, skyddat boende, missbruksvård, socialpsykiatri eller specialistverksamheter som jobbar tex med våld i nära relationer, avhopparverksamhet med flera. Vi anpassar även mallar och planer för varje verksamhet utifrån om målgruppen avser barn, ungdomar eller vuxna.

Tydlig och lätt

I Journal Digital finns tydliga översikter som gör det enkelt att följa arbetet med klienten och få svar på var vi befinner oss i klientarbetet. Underlag fås för att fatta bra, solida och potenta beslut tex. till fortsatt arbete eller till att avsluta en insats.

Stöd finns för att söka och selektera bland insatser och dess uppgifter. En chef eller team-ledare kan enkelt söka fram och se hur många aktiva insatser som finns för en enhet eller per användare.

Genomförandeplan och smarta mål

Klientarbetet är målstyrt och i genom­förande­planen arbetar användaren med smarta mål, som är mätbara, tidsbestämda och med en tydlig ansvars­fördelning. Detta ger stöd för klient- och närståendes delakaktighet, som dokumenteras i planen. I genom­förande­planen finns också funktioner för att målreflektera och göra uppföljning.

Det finns olika typer av genom­förande­planer att välja mellan. Jobbar man tex med barn och ungdomar finns det planer med behovs­områden enligt BBIC, som överens­stämmer med myndighetens vårdplaner/­uppdragsbeskrivningar.

Olika typer av dokumentation

När genomförande­planen är upprättad, skriver användaren löpande målreflektioner. Dessa beskriver processen mot målupp­fyllelse eller tecken mot ej målupp­fyllelse. Målreflektionerna har en koppling till målen och ligger till grund för uppföljning av målen. Målreflektionerna gör att det blir enkelt att bedöma status för varje mål i planen.

I systemet finns också en funktion för att skriva Journal­anteckningar. I dessa kan man ha olika typer av sökbara rubriktyper och sökord. I Journal­anteckningarna skrivs viktiga övergripande händelser som är av betydelse; det kan vara observationer, avvikelser, möten mm.

Det finns i systemet möjlighet att jobba med Word och Excelldokument och ha olika typer av dokument­mallar. Det finns också möjlighet att ladda upp inkommande dokument i olika format, tex Word, Excell, PDF med flera.

Insatsrapport

Det finns under en insats varaktighet behov av att ställa samman uppgifter och rapportera till tex uppdragsgivaren. I Journal Digital finns ett verktyg som vi kallar Insatsrapport. Systemet föreslår period för rapportering, utifrån insatsens startdatum och tidigare gjord rapport. Användaren kan också ange en valfri period.

Användaren väljer vad som ska komma med i rapporten; klient och insatsuppgifter, mål i genomförandeplanen, målreflektioner, journalanteckningar, skattningar mm. Rapporten skapas i Wordformat och användaren kan sedan redigera texterna och tillfoga egen text och bilder.

Ledningsinformation

Uppföljning och utvärdering är viktig del av Journal Digital. Strukturerad information på individnivå kan aggregeras för uppföljning och utvärdering på gruppnivå. Vi konfigurerar för varje kund och dess verksamheter s.k. nyckeltal.

Det finns nyckeltal som är mer av kvantitativt slag, och som lämpar sig bra i implementeringsfasen för att följa upp hur enheter och användare kommer igång med systemet, antalet klienter, insatser, genomförandeplaner med flera. Det finns andra nyckeltal, där beräkningar görs i flera led.

I verktyget för nyckeltal kan användaren göra olika urval på en rad olika variabler, såsom period, kön, ålder, enheter, insatser mm.

Skolproblematik

Barn och ungdomar i Sverige har både rätt att gå i skolan och en skyldighet att göra det. Ändå finns det många som stannar hemma i stället.

I Journal Digital finns två välbeprövade instrument, SRAS (School Refusal Assessment Scale) och ISAP (Inventory of School Attendance Problems), som kan användas för att kartlägga och öka förståelsen för, såväl begynnande som konstaterad skolfrånvarosproblematik. Instrumenten består av frågeformulär som besvaras av både barn/ungdomar och deras föräldrar.

I samarbete med Akademi Magelungen erbjuds digital distansutbildning i hur man arbetar med formulären för att kartlägga skolfrånvarosproblematiken.

Evidens­baserade skattnings­instrument

I Journal Digital finns ett stort urval av evidensbaserade skattningsinstrument för olika målgrupper. Dessa används och ger stöd för bedömning av klientens situation, funktion och hjälpbehov. De kan både användas för att stämma av klientens mående och situation ”här och nu” eller som samtalsstöd, men även för effektutvärdera förändringsarbetet tex. mellan start och avslut av insatsen.

Skattningsresultaten visualiseras grafiskt

Skattningar som är gjorda av flera respondenter/informanter inom samma grupp av skattning (ex familjemedlemmar) går att relatera till varandra dels som ett ”här-och-nu värde”, dels som ett förändringsvärde ”från en tidpunkt till en annan” dvs effektutvärdering.

Kunskapsutveckling och utvärdering

Vid systematisk användning av skattningarna skapas ett underlag som kan användas för kunskapsutveckling och utvärdering.

Effektutvärdering

Verktyg finns för att göra effektutvärdering av gjorda skattningar på aggregerad nivå för olika målgrupper.

Myndighet och utförare

Journal Digital och TietoEvry

har tillsammans digitaliserat informations­flödet mellan myndighet och utförare. Utbytet av information mellan Procapita/­Lifecare och Journal Digital stärker båda leverantörers strävan att skapa tydliga processer för användare och klienter, samtidigt som kraven på sekretess mellan verksamhet och klient säkerhetsställs.

De olika användar­grupperna får tillgång till det funktionsstöd som man har behov av och behöver inte lära sig funktioner som är avsedda för andra användargrupper.

Integrationen

mellan systemet innebär att myndigheten skickar uppdrag från sitt system och med hjälp av det, skapas en insats hos utföraren. Utföraren rapporterar tillbaka myndigheten genom att skicka upprättad genom­förandeplan, uppföljnings­dokument och rapporter.

Börja använd Journal Digital redan idag!